Leerplicht en verzuim

Leeftijd en leerplicht
Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. 4-jarigen mogen, vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, naar school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig.
De 5-jarigen zijn wel leerplichtig. Ze mogen maximaal 5 schooluren per week verzuimen. Verzuim is zeker niet wenselijk, omdat het programma doorloopt en ze achterstand kunnen oplopen.
De directie van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Den Haag. Regelmatig wordt de directie gecontroleerd of ze de leerplichtwet goed toepast.

Verlofregeling
Elk jaar vragen veel ouders vrij voor hun kind(eren). Bijvoorbeeld voor een speciale gebeurtenis, zoals een bruiloft, een jubileum of een begrafenis. Als de vraag binnen de regels valt geven wij toestemming. Extra verlof, om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen verblijven, is niet mogelijk.

Enkele uitzonderingen
– Als ouders door de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, kan er verlof worden gegeven van maximaal twee weken. Gaat u langer op vakantie dan deze twee weken, dan mag het verlof niet worden gegeven. Het verlof mag nooit vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Een schriftelijke verklaring van de werkgever is verplicht. De directie beslist hierover.
– Als bij bloed- of aanverwanten sprake is van een ernstige en levensbedreigende ziekte, zonder uitzicht op herstel. Hierbij moet altijd een officieel vertaalde doktersverklaring worden overlegd, waarin de ernst wordt aangetoond.

Overige gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn beschreven in de WPO artikel 46 en de WEC artikel 46.

Geen reden voor verlof is

  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
  • Een uitnodiging van vrienden of familie.
  • Eerder vertrekken of latere terugkeren wegens (verkeers)drukte.
  • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
  • Een afwijkende vakantieperiode van andere kinderen uit uw gezin.

Wie beslist?
Over aanvragen voor maximaal 10 verlofdagen beslist de directie en over aanvragen voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Alle verzoeken voor verlof moeten minimaal 14 dagen van te voren, schriftelijk gedaan worden. Voor vakantieverlof geldt een termijn van 4 weken.

Verplichtingen/naleving Leerplichtwet
Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. Dus de gemeente controleert de schooldirecties op de juiste uitvoering van de regels. Bij overtreding kan de leerplichtambtenaar de officier van justitie inschakelen.

Schooldirecteuren hebben de volgende verplichtingen
Schooldirecteuren moeten ongeoorloofd schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven.
Zij moeten de leerplichtambtenaar alle inlichtingen geven die nodig zijn bij de uitvoering van de leerplichttaak.

Verplichtingen van ouders
Ouders moeten erop toezien dat hun kind niet ongeoorloofd verzuimt. Vanaf twaalf jaar is de leerling medeverantwoordelijk.

Te laat komen geldt ook als schoolverzuim. Wij merken dat onze ouders en kinderen erg hun best doen om op tijd te zijn. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat iemand te laat komt. Bij 3 keer te laat komen, gaat de verzuimprocedure in. Bij 9 keer te laat komen, meldt de directie het verzuim bij de leerplichtambtenaar (dit geldt alleen bij leerplichtige kinderen). Ouders krijgen een oproep van de Leerplichtambtenaar.